Wedstrijd Lespakket Werelderfgoed

2018

In het Europese Jaar van Cultureel Erfgoed zoeken de Vlaamse Unesco Commissie en het agentschap Ontroerend Erfgoed naar het beste lespakket over Werelderfgoed. De inzet van de wedstrijd: een prachtige reischeque!

Onderwijs Cultuur

De Vlaamse Unesco Commissie en het agentschap Onroerend Erfgoed beschouwen ‘Werelderfgoed’ als een interessant en veelzijdig onderwerp dat in het Vlaamse onderwijs meer aandacht verdient, ook omdat 2018 het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed is. Daarom nodigen we de lerarenopleidingen van de Vlaamse hoger onderwijsinstellingen uit hun studenten aan te moedigen om een lespakket te ontwikkelen over Werelderfgoed. De bedoeling is de belangstelling voor het Werelderfgoed aan te scherpen en de uitzonderlijke universele waarden die het vertegenwoordigt meer op de voorgrond te plaatsen, terwijl de studenten een zinvolle didactische opdracht vervullen.

Onder een lespakket verstaan we een geheel van onderwijsleeractiviteiten, met duidelijk geformuleerde leerdoelen (op flexibele wijze gekoppeld aan eindtermen en leerplannen) voor een omschreven doelgroep van leerlingen en met suggesties voor werkvormen en leerinhouden en met uitgewerkte leermaterialen. De lespakketten kunnen zich richten op leerlingen en leraren van het basis- of het secundair onderwijs.

Lespakketten kunnen ingediend worden tot en met 31 mei 2018. Hiervoor wordt het lespakket samen met het bijgevoegde formulier doorgestuurd via email of via Wetransfer naar de volgende emailadressen:

Voor ieder ingediend lespakket wordt eerst en vooral nagegaan of er een concrete band is met de Werelderfgoed-conventie en/of een specifiek werelderfgoed (of werelderfgoed in voorbereiding). Lespakketten die hier niet aan voldoen zijn uitgesloten van deelname.

Vervolgens beoordeelt een jury van erfgoed- en onderwijsspecialisten begin juni de lespakketten op de volgende criteria:

  • Relevantie en bruikbaarheid [mate waarin ze gebruikt kunnen worden in bestaande lespakketten/door andere leraren]
  • Originaliteit en vernieuwende didactiek [m.i.v. holistische aanpak (bv. niet beperken tot geschiedenis en kunst)]
  • Integratie van digitale media
  • Bijdrage aan Wereldburgerschapseducatie en interculturele dialoog
  • Bijdrage aan Educatie voor Duurzame Ontwikkeling en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (zie http://www.sdgs.be/nl)

Het resultaat van de beoordeling door de jury wordt, samen met de bekendmaking van de winnaars, bezorgd aan de contactpersonen die vermeld zijn op de ingediende deelnameformulieren. De Vlaamse Unesco Commissie maakt de winnende lespakketten ook bekend op haar website.